Jalan Karangmojo Semanu, km 0,3 srimpi karangmojo

DI Yogyakarta, Kab. Gunung Kidul