Jalan Adi Sumarmo No 124 Ruko No 1, Kartasura, Jawa Tengah

Jawa Tengah, Kab. Sukoharjo